همه چی تموم

1-شرح حال . 2: مطالب علمی 3: شعر 4: فال و 5: بیوگرافی
فال : گروه خونی افراد و شخصیت آنها

 

ا ز لحاظ  روحی  بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی
 
را به آ سا نی  تحمل کنند .
 
بی عدا لتی  و نا سپا سی  لطما ت  شدیدی  به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند
 
د ر لا ک  خود  فرو بروند .  و د ر تنها یی  و خا موشی رنج  می برند و گاهی
 
می برند و گا هی حا لت  دفاعی به خود  می گیرند  و با صدا قت  عکس ا لعمل
 
نشا ن می دهند. ....... گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها
 
را  د را نتخا ب وا کنش  و رفتا ر صحیح یا ری  دهد .
 
 
 
ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر ,  چاپلوسی و د روغ  نیستند .
 
د ر محیط های هماهنگ  و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت
 
می کنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسک کردن میا نه ی  خوبی ندا رند و
 
چون غا لبا ا ز شکست می ترسند , هیچ وقت  بد ون مطا لعه و سرسری د ست  به
 
کا ری نمی زنند .
 
دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر کا ری وسوا س به خرج می دهند .
 
ا ما  وقتی  عزمشا ن  را  جزم  شود  ,  د یگر  خود شا ن  را  به  عقب نمی کشند .
 
وجدا ن  و ا حسا س   مسئولیت  آ ن ها   قا بل  تحسین  ا ست   و  برای   مشاغل
 
حسا س   شا یستگی د ا رند .

گروه خونی(( ((B:
 
صا حبا ن گر وه خونی B  ا فرا د ی رک گو , با ا را ده  و  جسور هستند .
 
خیلی  صریح  و  جدی  حرف  می زنند ,  ا ما  سا ده عمل  می کنند  و ا ز
 
پر ده پوشی ,  زبا ن با زی و ا ین  د ست , آ ن د ست  کرد ن , خوششا ن
 
نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج ,  کم ظرفیت
 
و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها کنا ر بیا یند .
 
ا ین گروه ا کثرا و اغلب ا ز حیث  د رونی  کا مل  هستند و به ند رت  تحت
 
تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر  مورد
 
چیزی یا کسی تغییر  دا د  . آ ن ها  برا ی  پوشا ئد ن  حساسیت ها یشا ن   ,
 
غا لبا نقا بی  ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی  می کنند ,
 
لیکن  د ر ا صل  خوش خو ,  منصف  ,  سخاوتمند  و بلند نظر هستند  وا گر
 
توا نا یی  کمک به کسی را دا شته با شند , مضایغه نمی کنند . با ا ین  حا ل ,
 
گاهی خود خواه  و تک رو می شوند و ترجیح  می دهند  وقت  و  نیرو یشا ن
 
را حتی ا لمقد ور صرف  ا مور شخصی  و منا فع  خویش  کنند  .  ا ین عده
 
عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا  نقطه ی  ضعیفی ا ز  خود شا ن
 
بروز  نمی دهند .  ولی  گاهی  گرفتا ر نگرا نی  , کم حوصلگی و عصبا نیت
 
می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی  زود خود شا ن را ا زنا راحتی و
 
د لوا پسی رها  می کنند .
 
صاحبا ن  ا ین گروه خونی  , چون سختگیر و دیر جوش هستند ,  د وستا ن
 
زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب کنند. ولی د رزمینه ی کا رومسئولیتهای
 
 
ا جتماعی  روی  هم رفته  آ د م ها یی  جاه  طلب,  ا ما  مثبت  هستند .  کنا ر
 
آ مد ن  با آ ن ها خیلی  سخت ا ست .
 
چو ن   پیوسته   سعی    دا رند  ,   قدرت   خود  را    به   د یگرا ن    تحمیل
 
کنند و  بد شا ن   نمی آ ید  که  د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .
 
 
گروه خونی O  :
 
ا شخا صی که  دا را ی  گروه  خونی  O هستند  ,  ا ز لحا ظ  فطری
 
و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل   پرتحرک و تا  حد ودی
 
سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی  می توا نند با فرا ز و
 
فرودها ی  زند گی  کنا ر بیا یند و به ا صطلاح  گلیم  خود را ا زآ ب
 
بیرون بکشند .
 
آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا
 
د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی
 
هستند ,  تسلط  خوبی  برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشکلا ت
 
حتی ا گر خیا لی  بزرگ  با شد , ا ستقا مت و خونسردی کا مل نشا ن
 
می دهند .
 
اغلب د لشا ن می  خواهد  خو ب  زند گی کنند وا ز همه ی جنبه ها و
 
جها ت  زند گی   لذ ت  ببرند  ,  چندا ن  د ر بند  جمع آ وری  پول  و
 
ثروت نیستند .
 
ا زکینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی که ممکن با شد,  پرهیز دا رند.
 
به همین جهت , ا شخاص پا ک  طینت وخوش قلب محسوب می شوند .
 
را ه  و  رسم  کا ر  و زند گی  ر ا   خوب   می شنا سند  و  می دا نند
 
مسئولیت  یعنی  چه ,  تد بیر و  کا رآ یی  بسیا ر زیا دی  د ا رند .  و
 
چنین به نظر می رسد  که ا صولا  مد یر خلق شده ا ند .
 
 
گروه خونی AB  :
 
تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت کسا نی که د ر ا ین   گروه
 
قرا ر دا رند ,  کا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا  آ ن ها   معمولا
 
موجودا تی حسا س , زود رنج  و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,
 
رویا و غرا یز  خویش هستند .
 
به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت  به نظر می رسند ,
 
حا ل آ ن که وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش
 
د رونی  ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واکنش ها یی متضا د و د ور
 
ا ز ا نتظا ر ا ز  خود  بروز  می دهند  و  د ر  میا ن آ نها  ا فرا د
 
خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع ,  خیلی  کم  یا فت  می شود.
 
بعضی ها یشا ن  به   طور  وا قعی  به  خود ا طمینا ن  ند ا رند و
 
دائم دنبا ل کسی   می گرد ند تا به وی  تکیه کنند .
 
پیوسته ا ز قابلیت ها  و ا ستعدا دها ی  خو د  ترد ید  دا رند  و ا ز
 
نوعی نگرا نی یا  کشمکش  روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر
 
همین  بحرا ن ها ی  روحی  ,  د چا ر خسا رت ها یی  می شوند  و
 
حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .
 
به طور کلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت
 
نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و  حرا رت هستند و  زما نی  به
 
 
محض  برخو رد با ما نع  یا مشکلی  کوچکی  بر خود شا ن  ر ا کا ملا
 
می با زند و به د نیا ی  تنها یی  و   ا نزوا   پنا ه می برند .
 
ا ین ا فرا د ,  روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی  سرشا ر و ذ وقی  قا بل
 
ملا حظه دا رند .  لیکن به زحمت  می توا نند خود را با  محیط  تطبیق
 
دهند و به ا صطلا ح  همرنگ جماعت شوند .
 
با ا ین ا وصا ف  د ر میدا ن د وستی  آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و
 
خوب می دا نند دوستا نشا ن را  چگونه  تحت تا ثیر  کما لا ت ظا هری و
 
با طنی  خویش  قرا ر دهند .
 
گشا ده د ستی  وعلو همت  ا ین  گروه حد  و حصری  ندا رد . معمولا ا ز
 
بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند .  به  طور
 
ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٥:۱٤ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()